GPC - Powerlifting Slovakia

Úvod Vyhlásenie o odškodnení
Vyhlásenie o odškodnení Tlač
Štvrtok, 14 Jún 2012

 

VYHLÁSENIE O ODŠKODNENÍ

Ja, nižšie podpísaný

 

...........................................................................................................................

 

Dátum narodenia...............................................................................................

 

  1. Chápem a budem dodržiavať pravidlá uvedené v stanovách Global Powerlifting Committe (ďalej len GPC) a ďalších vnútorných dokumentoch GPC (pravidlá silového tojboja atď.)

 

  1. Som si vedomí rizík spojených  s mojou účasťou na majstrovstvách sveta GPC 2012 (ďalej len MS), ktoré môžu mať za následok zranenie mojej osoby (a to i vážnej povahy) a toto riziko prijímam.

 

  1. V plnom rozsahu danom zákonom oslobodzujem GPC, jeho členov a zamestnancov, organizátorov MS, technický personál, nakladačov a návštevníkov od finančnej a ďalšej zodpovednosti, všetkých nárokov a požiadavok na náhradu škôd súčasných i budúcich, ktoré môžu vzniknúť zo zranenia, duševného utrpenia či poškodenia zdravia akéhokoľvek druhu mojej osoby v súvislosti s mojou účasťou na MS.

 

  1. V prípade môjho zranenia sa prvej pomoci môže zúčastniť zdravotná služba určená usporiadateľom MS. Pokiaľ v súvislosti s malým zranením na MS vzniknú jednoznačné i následné liečebné výlohy z ošetrenia na mieste MS, v nemocnici či liečebnom zariadení, som povinný hradiť to zo svojich nákladov či svojej poistky.

 

  1. Prehlasujem, že som vyššie uvedené body prečítal a som s nimi plne zrozumený. V súvislosti s týmito bodmi prijímam plnú zodpovednosť za svoju bezpečnosť pri účasti na MS. Tento formulár potvrdzujem svojím podpisom slobodne a dobrovolne.

 

 

 

Podpis ...................................................              Dátum: .......................................................

 

 

 

Poznámka: Potvrdzujem, že pokiaľ nemám 21 rokov, sú moji rodičia, prípadne zákony zástupca zoznámení s mojou účasťou na MS a mám ich plné povolenie a súhlas k tejto účasti.

 

  • Každý účastník šampionátu na znak jeho súhlasu s uvedením znením tento dokument pri prezentácii svojím podpisom potvrdí.

VYHLÁSENIE O ODŠKODNENÍ>>> 

 

 

 

GPC - Powerlifting Slovakia © 2018, Visit rate: 5587013 (3412), Creating and hosting by Kyber System